Probability: The Analysis of Data, volume 1
Probability: The Analysis of Data, volume 1